Regulamin

REGULAMIN

XXVII OGÓLNOPOLSKIEGO BIEGU IM. JANA KILIŃSKIEGO NAGRODĘ FIRMY

Logo Paroc

I NAZWA IMPREZY:

XXVII OGÓLNOPOLSKI BIEG IM. JANA KILIŃSKIEGO – DYSTANS 21,097 KM:

II GRAND PRIX BIEGÓW OSiR W TRZEMESZNIE;

II DATA – 03.05.2018 r.;

III MIEJSCE:

Biuro zawodów i ceremonia zakończenia – Stadion Miejski w Trzemesznie;

Start – Rynek w Mogilnie;

Meta – Stadion Miejski w Trzemesznie;

IV CEL IMPREZY:

Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu;

Promocja Gminy Trzemeszno i Gminy Mogilno

V ORGANIZATOR:

Urząd Miejski Trzemeszna;

Urząd Miejski Mogilna;

Ośrodek Sportu i Rekrecji w Trzemesznie;

Dom Kultury w Mogilnie;

Ochotnicza Straż Pożarna Gminy Trzemeszno i Mogilno.

VI BIEGI TOWARZYSZĄCE:

Bieg na dystansie 3,5 km (odrębny regulamin).

Biegi młodzieżowe im. Henryka Bisikiewicza (1000 m; 1200 m).

Biegi krótkodystansowe im. Henryka Bisikiewicza (od 100 m do 400 m).

VII BIEGI NALĘŻCE DO II GRAND PRIX BIEGÓW OSiR W TRZEMESZNIE:

XVI Zimowy bieg trzech jezior zimowybiegtrzechjezior.pl

XXVII Ogólnopolski Bieg im. Jana Kilińskiego bieg-kilinskiego.pl

III Letni Bieg Trzech Jezior letnibiegtrzechjezior.pl

VIII TRASA – Trasa XXVII Ogólnopolskiego Biegu im. Jana Kilińskiego –21,097km – trasa jest atestowana.

Start Mogilno Rynek, Przebieg trasy ul. Benedyktyńska, Poznańska, a następnie przez miejscowości: Żabno, Wylatowo, Krzyżownica, Popielewo, Zieleń, ulicami miasta Trzemeszna:  Orchowska, Mickiewicza, Dąbrowskiego, pl. Św. Wojciecha, pl. Kilińskiego, ul. Św. Jana, pl. Kosmowskiego, ul. Mickiewicza, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Sportowa, Meta – Stadion Miejski w Trzemesznie.

IX  WARUNKI UCZESTNICTWA W PÓŁMARATONIE:

Ukończone 18 lat ( najpóźniej do 02.05.2018 r.)

Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu 03.05.2018 r. w godzinach 7.30 – 9.00 znajdującym się na Stadionie Miejskim w Trzemesznie.

Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający identyfikację.

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu jest dokonanie prawidłowej rejestracji, wniesienie właściwej opłaty startowej oraz złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu.

X ZGŁOSZENIA DO PÓŁMARATONU:

Zgłoszenia za pośrednictwem strony bieg-kilinskiego.pl. Rejestracja zgłoszeń odbywać się będzie za pośrednictwem portalu internetowego dostępnego pod adresem https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=3475

Za osobę zgłoszoną uważa się zawodnika, który wypełnił i przesłał formularz zgłoszeniowy, dokonał wpłaty oraz ma nadany numer startowy.

Uczestnicy będą klasyfikowani zgodnie z zarejestrowanym zgłoszeniem na portalu datasport.pl Nie ma możliwości zmiany klasyfikacji w dniu imprezy.

Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają pamiątkowy medal oraz pakiet startowy.

Nie ma możliwości odebrania pakietu startowego w imieniu innej osoby (upoważnienia nie będą brane pod uwagę).

W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 500 osób lista startowa zostaje zamknięta. W przypadku nie osiągnięcia limitu 500 osób do 03.05.2018 r. startowe będzie można opłacić w dniu biegu.

XI OPŁATY PÓŁMARATON:

Opłata startowa wynosi:

– w terminie do 15.04.2018 r. – 40 PLN; dla osób powyżej 65 lat – 30 PLN;

w terminie od 16.04.2018 r. do 03.05.2018 r. – 60 PLN dla wszystkich;

Opłata startowa jest dokonywana tylko za pomocą płatności elektronicznych, bezpośrednio za pośrednictwem internetowej rejestracji na stronie https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=2668

W przypadku niewyczerpania limitu 500 osób, które dokonały zgłoszenia i wpłaty, istnieje możliwość zgłoszenia i wpłaty gotówkowej w dniu zawodów.

Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika, a  w przypadku rezygnacji     z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.

Osoby, które dokonają wpłaty po 29.04.2018 r. zobowiązane są do przedstawienia dowodu wpłaty w czasie weryfikacji w Biurze Organizacyjnym.

Chęć otrzymania faktury proszę potwierdzać podczas internetowej rejestracji podając dane       do rachunku. Rachunki będą wydawane w biurze zawodów.

XII KLASYFIKACJA I POMIAR CZASU PÓŁMARATON:

Przeprowadzona będzie klasyfikacja w następujących kategoriach: oddzielnie dla kobiet, mężczyzn:

kategoria OPEN,

kategorie wiekowe:

  Mężczyźni:                               Kobiety:

M18:  18 – 29 lat                        K18:  18 – 29 lat

M30:  30 – 39 lat                        K30:  30 – 39 lat

M40:  40 – 49 lat                        K40:  40 – 49 lat

M50:  50 – 59 lat                        K50:  50 – 59 lat

M60:  60 – 69 lat                        K60:  60 – 69 lat

M70:  + 70 lat                             K70:  + 70 lat

Mistrzostwa Gminy Trzemeszno: w klasyfikacji będą brani pod uwagę zawodnicy zapisani do kategorii na portalu datasport.pl zameldowani w Gminie Trzemeszno.

Mistrzostwa Gminy Mogilno: w klasyfikacji będą brani pod uwagę zawodnicy zapisani do kategorii na portalu datasport.pl zameldowani w Gminie Mogilno.

Klasyfikacja Drużynowa: liczone będą czasy 4 pierwszych zawodników z   poszczególnych drużyn.

1) Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez Datę Sport przy użyciu chipów elektronicznych wbudowanych w numer startowy i zabezpieczonych pianką. Numer z chipem jest gotowy do użycia  i powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z przodu zawodnika, brak numeru startowego będzie skutkował dyskwalifikacją. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją. Numer z chipem jest własnością uczestnika i nie podlega zwrotowi.

2)  Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety za wyjątkiem pierwszych 50-ciu zawodników przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg czasu brutto liczonego od momentu strzału startera. Dla zachowania jak najlepszych warunków sportowej rywalizacji na trasie uczestnicy ustawiają się na starcie w kolejności od najszybszych do najwolniejszych.

XIII NAGRODY PÓŁMARATON:

Zwycięzcy w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn otrzymują puchary i nagrody pieniężne za zajęcie miejsc I – III w wysokości:

I miejsce      700zł

II miejsce     500zł

III miejsce    400zł

Zwycięzcy w kategorii OPEN nie są nagradzani w kategoriach wiekowych.

Zawodnicy, którzy zajmą miejsca I – III w kategoriach wiekowych, kategoriach Gmina Trzemeszno oraz w kategoriach Gmina Mogilno otrzymują statuetki i nagrody rzeczowe.

Klasyfikacja drużynowa – trzy najlepsze zespoły otrzymują puchary.

Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują pamiątkowy medal oraz pakiet startowy oraz talon na ciepły posiłek, kawę/herbatę. Pakiety będą wręczane po zakończeniu biegu na mecie.

Loteria – 03.05.2018 r. w godz. od 7.00 do 13.00, uczestnicy imprezy będą mogli wziąć udział w loterii (zakup losów), w której do zdobycia będą cenne nagrody: sprzęt AGD, elektroniczny, sportowy i inne. Losowanie odbędzie się po ceremonii rozdania nagród.

Warunkiem otrzymania nagród regulaminowych jest obecność podczas ceremonii dekoracji. Nie ma możliwość przesłania bądź odbioru w późniejszym czasie nagród, które nie zostały odebrane podczas ceremonii dekoracji.

XIV PROGRAM IMPREZY:

9 15 – otwarcie

9 30 – odjazd autokarów na start (Mogilno Rynek)

10 30 – start ostry  biegu głównego – Rynek Mogilno

13 30  – zakończenie imprezy Stadion Miejski w Trzemesznie.

XV BIEGI KRÓTKODYSTANSOWE: Stadion Miejski w Trzemesznie,

100 m – dziewcząt i chłopców – rocznik 2010 i młodszy

200 m – dziewcząt i chłopców – rocznik 2009

300 m – dziewcząt i chłopców – rocznik 2008

400 m – dziewcząt i chłopców – rocznik 2007

Start około godz. 9.40, zapisy w dniu biegów.

XVI MŁODZIEŻOWE BIEGI IM. HENRYKA BISIKIEWICZA – biegi odbywać się będą ulicami miasta Trzemeszna z metą na Stadionie Miejskim:

800 m – dziewczęta, rocznik 2005 – 2006 (V-VI)

1000 m – chłopcy, rocznik 2005 – 2006 (V-VI)

Start około  godz. 10.10, zapisy w dniu biegów.

NAGRODY W BIEGACH KRÓTKODYSTANSOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH:

Zawodnicy, którzy zajmą miejsca od I do III otrzymują statuetki, poza tym zawodnicy którzy zdobyli miejsca od I do VI otrzymują nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymują medale.

XVII UBEZPIECZENIE, DANE OSOBOWE:

Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia związanego z możliwością wystąpienia choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu w przypadku gdy takie zdarzenie nastąpi z winy sprawcy. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w Biegu z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora.

Uczestnicy oraz osoby funkcyjne muszą wyrazić akceptację wymogów zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Chyba, że zostanie zastrzeżona autoryzacja. Organizator zastrzega sobie również, a także swoim reprezentantom i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika. Uczestnik oświadcza, że Organizator, ani podmioty z nim powiązane, nie są i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i promocji.

Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Przekazanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora. – Dane osobowe Uczestników umieszczone w zgłoszeniu mogą być przetwarzane: 1) w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu, 2) w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług Organizatora oraz podmiotów z nim powiązanych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). – Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom informacji handlowych i marketingowych od podmiotów powiązanych z Organizatorem. Uczestnik upoważnia Organizatora do przetwarzania danych osobowych na przekazywanie Uczestnikowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na wskazany adres e-mail i/lub nr telefonu, informacji handlowych zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.). – Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu i funkcjonowania Strony internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia). Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane w celu informowania Uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych. – Organizator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Organizatora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej platnosci.pl są szyfrowane. – Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa zbiór danych osobowych i jego przetwarzanie zgłoszone są do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. – Na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz zasad korzystania ze strony internetowej odpowiada Organizator. Dane kontaktowe udostępnione są na stronie internetowej.

XVIII RÓŻNE:

Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

Odebranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją całego regulaminu. Numer startowy z wbudowanym chipem jest własnością zawodnika.

Dojazd do Trzemeszna oraz koszty wyżywienia uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

Przejazd z Trzemeszna na start (w Mogilnie) zapewnia Organizator o godz. 930

Sekretariat Biegu mieści się na Stadionie Miejskim w Trzemesznie i czynny będzie w godz. 7.30 – 9.00. Numery startowe wydawane będą w dniu 3 maja od godz. 7 30 – 9 00  w sekretariacie, a od godz. 9.30 na Rynku w Mogilnie.

Organizatorzy ponadto przewidują:

– urządzenie trzech lub czterech punktów w zależności od warunków atmosferycznych odżywczych na trasie Biegu głównego oraz posiłek po zakończeniu Biegu na Stadionie Miejskim w Trzemesznie,

– zabezpieczenie medyczne na Stadionie w Trzemesznie oraz karetkę pogotowia na trasie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: osir-trzemeszno@o2.pl, telefonicznie Edyta Koperska 691 808 908.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Dodaj komentarz

Jest to półmaraton z Mogilna do Trzemeszna. Bieg główny odbywa się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, powiatu mogileńskiego i gnieźnieńskiego, ze startem na Rynku w Mogilnie i metą na Stadionie Miejskim w Trzemesznie. Droga asfaltowa.