Loteria fantowa

Podczas biegu została przeprowadzona loteria fantowa pn. „TERAZ loteria”, którą przeprowadziło Stowarzyszenie TERAZ.  Sprzedano łącznie 1520 losów w cenie 2 zł. Zysk z loterii w wysokości 3.040,00 zł zostanie w całości przeznaczony na organizację kolonii letnich w 2017 roku.  BARDZO DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W LOTERII :-)

Loteria – 03.05.2017 r. w godz. od 7.00 do 16.30, uczestnicy imprezy będą mogli wziąć udział w loterii (zakup losów), w której do zdobycia będą cenne nagrody: rowery, sprzęt AGD, elektroniczny, sportowy i inne. Losowanie odbędzie się po ceremonii rozdania nagród.

REGULAMIN LOTERII FANTOWEJ „TERAZ loteria”

Aktualizacja 24.04.2017 r.

 • Nazwa loterii fantowej:

Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”, będzie prowadzona pod nazwą „TERAZ loteria” podczas XXVI Ogólnopolskiego Biegu im. Jana Kilińskiego  w Trzemesznie.

 • Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową:

Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Stowarzyszenie Teraz  w Trzemesznie.

 • Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie:

Organizator loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Urzędu Celnego w Poznaniu.

 • Podstawa prawna:

Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

 • Zasięg loterii fantowej:

Loteria organizowana jest na terenie Stadionu Miejskiego ul. Sportowa 19, 62-240 Trzemeszno.

 • Cel, na który przeznacza się dochód z loterii fantowej:

Dochód z loterii zostanie w całości przeznaczony na organizację kolonii dla dzieci  i młodzieży, wyjazd w góry.

 • Czas trwania loterii fantowej:
 • Loteria rozpocznie się w dniu 03.05.2017 r. o godz. 7:00 i zakończy do godz. 16:30 w dniu 03.05.2017 r.
 • Informacja dotycząca liczby losów/kuponów loteryjnych przeznaczonych do sprzedaży w ramach loterii:

8.1. Loteria obejmuje sprzedaż losów  loteryjnych uprawniających do wzięcia udziału w loterii.

8.2. Organizator przewiduje sprzedaż 2000 sztuk losów loteryjnych. Cena jednego losu  loteryjnego wynosi 2,00 zł brutto.

8.3. Poszczególne losy będą oznaczone kolejnymi numerami tj. 1,2,3….2000 oraz stemplem Stowarzyszenia Teraz w Trzemesznie. Każdy z losów będzie składał się z dwóch części kolorowej (niebieskiej bądź pomarańczowej) i białej. Część kolorowa niebieska trafi do urny, z której będą losowane nagrody dla dorosłych tj. od nr 1 do nr 1000, natomiast część kolorowa pomarańczowa trafi do urny, z której będą losowane nagrody dla dzieci tj. od nr 1001 do nr 2000. O wyborze zakupu losu w kolorze decyduje kupujący.

 1. Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów loteryjnych:

Sprzedaż losów loteryjnych odbywać się będzie w dniach od 03.05.2017 r. do 03.05.2017 r. w godzinach od 7:00 i potrwa do wyczerpania losów nie dłużej jednak  niż do godz. 13:00 na terenie Stadionu Miejskiego Trzemesznie, przy ul. Sportowej 19.

 1. Uczestnicy loterii fantowej:

10.1. Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w regulaminie, może być osoba pełnoletnia, jak również osoba poniżej 18 roku życia.

10.2.  W loterii nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane z jej organizacją.

10.3. Przystąpienie uczestnika do loterii poprzez nabycie losu loteryjnego jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego postanowień oraz ze zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad.

 1. Zasady organizacji loterii fantowej:

11.1.   Warunkiem uczestnictwa w loterii jest zakup co najmniej jednego losu. Losy będą sprzedawane przez osoby (do 15 osób), które będą posiadać identyfikatory z napisem: „TERAZ loteria”  Stowarzyszenie TERAZ 03.05.2017 r.”. Ponadto będzie wytyczony punkt sprzedaży losów oznakowany napisem „TERAZ loteria”,  w którym będą postawione urny (osobne dla losów pomarańczowych i osobna dla losów niebieskich), do której należy wrzucać zakupione losy. Urny będą w kolorach losów. Osoby sprzedające losy będą informować o miejscu,  w którym znajdują się urny.

11.2. Cena 1 losu wynosi 2,00 zł brutto.

11.3. Do sprzedaży zostanie przeznaczonych 1000 losów pomarańczowych i 1000 losów niebieskich.

11.4. W  loterii wezmą udział osoby, które kupią los oraz umieszczą odcięty numer losu w urnie, przeznaczonej do losowania, stojącej przy punkcie sprzedaży losów oznakowanym napisem „TERAZ loteria”.

11.5. Losy w kolorze niebieskim biorą udział w losowaniu 20 nagród.

Losy w kolorze pomarańczowym biorą udział w losowaniu 25 nagród.

11.6. Każdy uczestnik loterii może kupić dowolną liczbę losów.

 1. Nagrody loterii fantowej:

12.1. W loterii będzie rozlosowanych 45 nagród.

Lista nagród, które będą rozlosowane wśród losów w kolorze pomarańczowym:

 1. Głośnik bluetooth + radio Ritmo
 2. Odtwarzacz MP3
 3. Odtwarzacz MP3
 4. Słuchawki nauszne
 5. Słuchawki nauszne
 6. Słuchawki nauszne
 7. Gra edukacyjna
 8. Zestaw manualny zrób to sam
 9. Zestaw manualny zrób to sam
 10. Piłka siatkowa
 11. Piłka nożna
 12. Gra planszowa
 13. Puzzle
 14. Puzzle
 15. Piłki z dźwiękiem
 16. Zestaw ochraniaczy
 17. Zestaw ochraniaczy
 18. Plecak
 19. Pleca
 20. Bidon
 21. Bidon
 22. Kask rowerowy
 23. Kask rowerowy
 24. Mikroskop edukacyjny
 25. Rower młodzieżowy

Lista nagród które będą rozlosowane wśród losów w kolorze niebieskim:

 1. Słuchawki sportowe
 2. Słuchawki sportowe
 3. Blender ręczny
 4. Maszynka do włosów
 5. Etui na telefon
 6. Etui na telefon
 7. Plecak
 8. Mata do ćwiczeń
 9. Blender kielichowy
 10. Piłka gimnastyczna
 11. Suszarka do włosów składana
 12. Suszarka do włosów składana
 13. Komplet ręczników
 14. Maszynka elektryczna do golenia
 15. Suszarka do warzyw i owoców
 16. Mini blender mikser
 17. Mini blender mikser
 18. Czajnik bezprzewodowy
 19. Rower
 20. 3 – dniowe wczasy w OW „Jutrzenka”

12.2. Łączna wartość puli nagród wynosi 2.761,26 zł brutto.

12.3. Procentowa wartość nagród w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów loteryjnych wynosi 69,03 %.

12.4. Fundatorem nagród jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie.

12.5.  Oferowane przez Organizatora nagrody są rzeczami fabrycznie nowymi.

12.6.   Zwycięzcom w „TERAZ loterii” nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego.

 1. Miejsce, termin i sposób losowania nagród:

13.1. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 03.05.2017 r. na terenie Stadionu Miejskiego w Trzemesznie po ukoronowaniu zwycięzców XXVI Biegu im. Jana Kilińskiego. Godzina losowania określona jest pomiędzy godz. 13.00  a godz.  15.00. Losowanie odbędzie się spośród wszystkich losów loteryjnych wrzuconych do urn w miejscu wymienionym w punkcie 11.1 regulaminu. Losy zostaną przed losowaniem wymieszane. Każdy los może być wylosowany tylko raz.

13.2     Losowanie odbędzie się w obecności osób wchodzących w skład Komisji powołanej przez Organizatora, której przewodniczyć będzie osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych. Losowania kuponów z urny będą dokonywać dzieci z widowni.

13.3. W przypadku wylosowania losu loteryjnego noszącego ślady sfałszowania, w szczególności będącego odbitką kserograficzną  lub powielonego inną techniką,  Komisja Loterii „TERAZ loteria” stwierdzi nieważność takiego losu loteryjnego i losowanie zostanie powtórzone aż do wyłonienia zwycięzcy.

13.4. Po wylosowaniu i trzykrotnym odczytaniu numeru, osoba z kuponem o podanym numerze musi zgłosić się po odebranie nagrody w ciągu 2 minut od odczytania pierwszy raz numeru.

13.5. W wypadku niezgłoszenia się osoby z danym numerem, następuje losowanie kolejnego kuponu wg określonych powyżej zasad, dla tej samej nagrody.

13.6.   Laureaci zostaną ogłoszeni od razu po losowaniu.

13.7.  Komisja Loterii sporządzi protokół z przebiegu losowania z podaniem wyników „TERAZ loteria”.

13.8.   Nagrody zostaną wydane od razu po zakończeniu losowania na terenie Stadionu Miejskiego w Trzemesznie na podstawie protokołu przekazania, sporządzonego przez członka komisji loterii.

 1. Zasady postępowania reklamacyjnego

14.1.  Reklamacje mogą być zgłaszane najpóźniej do godz. 16.00 w dniu 03.05.2017 r.

14.2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.

14.3.   Za datę wniesienia reklamacji uznaje się datę złożenia jej osobiście w siedzibie Organizatora. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Organizator zastrzega, że reklamacje, które wpłyną do siedziby Organizatora po dniu 03.05.2017 r., po godz. 16.00 nie będą rozpatrywane, pomimo ich prawidłowego wniesienia przez Uczestnika. Reklamacje rozpatrzy Komisja Loterii „TERAZ loteria”. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 minut od momentu jej złożenia w siedzibie Organizatora wraz  z powiadomieniem uczestnika o wyniku komisji.

Decyzja Komisji Loterii „TERAZ loteria” dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

14.5.   Organizator nie przewiduje możliwości reklamacji losów i nagród.

14.6.  Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 1. Postanowienia końcowe

15.1.   Wzięcie udziału w loterii „TERAZ loteria” i zakup losu jest równoznaczne  z zaakceptowaniem tego Regulaminu.

15.2.   Regulamin loterii będzie dostępny w miejscu sprzedaży losów, siedzibie organizatora „TERAZ loteria” oraz w na stronie internetowej stowarzyszenieteraz.pl  w  Trzemesznie

15.3. Cały dochód z „TERAZ loterii” zostanie przeznaczony organizację kolonii dla  dzieci i młodzieży, wyjazd w góry, który zostanie zorganizowany w wakacje letnie 2017 r.

15.4.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność nagród, wygranych przez laureatów. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający gwarancji tj. producent, dystrybutor lub sprzedawca.

15.5. Organizator obowiązany jest do poinformowania Naczelnika Urzędu Celnego w Poznaniu, o każdej zmianie niniejszego regulaminu nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany.

15.6.   W sprawach nieuregulowanych tym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U Nr 201, poz. 1540, z póź. zm.)

15.7. Dane uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie  w ramach i na potrzeby niniejszej loterii- zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Jest to półmaraton z Mogilna do Trzemeszna. Bieg główny odbywa się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, powiatu mogileńskiego i gnieźnieńskiego, ze startem na Rynku w Mogilnie i metą na Stadionie Miejskim w Trzemesznie. Droga asfaltowa.