Regulamin

UWAGA  – ROCZNIK 2002  i  MŁODSZY ZWOLNIONY JEST Z OPŁATY STARTOWEJ !

REGULAMIN BIEGU TOWARZYSZĄCEGO

XXVII OGÓLNOPOLSKIEMU BIEGOWI IM. JANA KILIŃSKIEGO

NA DYSTANSIE 3,5 km

I DATA – 03.05.2018 r.;

II DYSTANS: – 3,5 km;

III MIEJSCE:

Biuro zawodów i ceremonia zakończenia – Stadion Miejski w Trzemesznie;

Start – Stadion Miejski w Trzemesznie;

Meta – Stadion Miejski w Trzemesznie;

 IV CEL IMPREZY:

upowszechnianie biegania – najprostszej i najefektywniejszej formy podnoszenia sprawności fizycznej,

pobudzenie aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży,

upamiętnianie postaci Jana Kilińskiego,

upamiętnienie postaci Henryka Bisikiewicza,

integracja sąsiednich gmin: Trzemeszna i Mogilna, powiatów Gnieźnieńskiego i Mogileńskiego oraz    sąsiednich województw: Wielkopolskiego i Kujawsko – Pomorskiego.

V ORGANIZATOR:

Urząd Miejski Trzemeszna;

Urząd Miejski w Mogilnie;

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie;

Dom Kultury w Mogilnie;

Ochotnicza Straż Pożarna Gminy Trzemeszno i Mogilno.

 VI TRASA – Trasa- 3,5 km

Start Stadion Miejski w Trzemesznie, ul. Sportowa, ul. Mickiewicza,  Dąbrowskiego, pl. Św. Wojciecha, pl. Kilińskiego, ul. Św. Jana, pl. Kosmowskiego, ul. Mickiewicza, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Sportowa;

Meta – Stadion Miejski w Trzemesznie.

 VII  WARUNKI UCZESTNICTWA:

W biegu mogą uczestniczyć osoby, które mają ukończone 13 lat ( najpóźniej do 02.05.2018 r.)

Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu 03.05.2018 r. w godzinach 7.30 – 9.00 znajdującym się na Stadionie Miejskim w Trzemesznie.

Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty bądź legitymację szkolną.

Osobom, które nie ukończyły 16 lat oświadczenie o zdolności do udziału w biegu musi podpisać rodzic bądź prawny opiekun w dniu biegu podczas weryfikacji uczestnika w biurze zawodów. Osoby, które mają ukończone 16 lat ale nie są pełnoletnie muszą posiadać zgodę podpisaną przez rodzica bądź prawnego opiekuna do udziału w biegu  podczas weryfikacji w biurze zawodów.

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu jest dokonanie prawidłowej rejestracji, wniesienie właściwej opłaty startowej oraz złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu.

 VIII ZGŁOSZENIA:

Rejestracja zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem portalu internetowego dostępnego pod adresem https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=2668

Informacje o harmonogramie wnoszenia opłaty startowej i rachunkach:

opłata startowa wynosi:

w terminie do 15.04.2018 r. – 20,00 zł.

w terminie od 16.04.2017 r. do 03.05.2018 r. – 40,00 zł.

Uczestnicy z rocznika 2002 i młodsi zwolnieni są z opłaty startowej.

Chęć otrzymania rachunku należy zgłosić w formularzu zgłoszeniowym i podać niezbędne dane.

Opłata startowa jest dokonywana za pomocą płatności elektronicznej, bezpośrednio po rejestracji internetowej.

Za osobę zgłoszoną uważa się zawodnika, który wypełnił i przesłał formularz zgłoszeniowy, dokonał wpłaty oraz ma nadany numer startowy.

W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 200 osób lista startowa zostaje zamknięta.

Zgłoszenia przez internet na stronie bieg-kilinskiego.pl

Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika a w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.

Nie ma możliwości odebrania pakietu startowego w imieniu innej osoby (upoważnienia nie będą brane pod uwagę).

Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów.

IX KLASYFIKACJA I POMIAR CZASU PÓŁMARATON:

Przeprowadzona będzie klasyfikacja w następujących kategoriach: oddzielnie dla kobiet, mężczyzn:

kategoria OPEN,

kategorie wiekowe:

                 Mężczyźni:                               Kobiety:

              M13:  13 – 19 lat                        K13:  13 – 19 lat

              M20:  20 – 29 lat                        K20:  20 – 29 lat

              M30:  30 – 39 lat                        K30:  30 – 39 lat

              M40:  40 – 49 lat                        K40:  40 – 49 lat

              M50:  50 – 59 lat                        K50:  50 – 59 lat

              M60:  + 60 lat                                K60:  +60 lat

X NAGRODY:

Zawodnicy, którzy zajmą miejsca I – III w kategorii OPEN oraz w kategoriach wiekowych otrzymują statuetki i nagrody rzeczowe.

Zwycięzcy w kategorii OPEN nie są nagradzani w kategoriach wiekowych.

Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują pamiątkowy medal oraz pakiet startowy oraz talon na ciepły posiłek, kawę/herbatę. Pakiety będą wręczane po zakończeniu biegu na mecie.

Loteria – 03.05.2018 r. w godz. od 7.00 do 13.00, uczestnicy imprezy będą mogli wziąć udział w loterii (zakup losów), w której do zdobycia będą cenne nagrody: sprzęt AGD, elektroniczny, sportowy i inne. Losowanie odbędzie się po ceremonii rozdania nagród.

Warunkiem otrzymania nagród regulaminowych jest obecność podczas ceremonii dekoracji. Nie ma możliwość przesłania bądź odbioru w późniejszym czasie nagród, które nie zostały odebrane  podczas ceremonii dekoracji.

XI PROGRAM IMPREZY:

9 15 – otwarcie

10 30 – start półmaratonu – Rynek w Mogilnie

10 45 – start biegu na dystansie 3,5 km

11 15 – wręczanie nagród

 

13 30– zakończenie imprezy Stadion Miejski w Trzemesznie.

XII UBEZPIECZENIE, DANE OSOBOWE:

Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia związanego z możliwością wystąpienia choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu w przypadku gdy takie zdarzenie nastąpi z winy sprawcy. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w Biegu z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora.

Uczestnicy oraz osoby funkcyjne muszą wyrazić akceptację wymogów zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Chyba, że zostanie zastrzeżona autoryzacja. Organizator zastrzega sobie również, a także swoim reprezentantom i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika. Uczestnik oświadcza, że Organizator, ani podmioty z nim powiązane, nie są i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i promocji.

Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Przekazanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora. – Dane osobowe Uczestników umieszczone w zgłoszeniu mogą być przetwarzane: 1) w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu, 2) w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług Organizatora oraz podmiotów z nim powiązanych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). – Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom informacji handlowych i marketingowych od podmiotów powiązanych z Organizatorem. Uczestnik upoważnia Organizatora do przetwarzania danych osobowych na przekazywanie Uczestnikowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na wskazany adres e-mail i/lub nr telefonu, informacji handlowych zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.). – Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu i funkcjonowania Strony internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia). Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane w celu informowania Uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych. – Organizator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Organizatora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej platnosci.pl są szyfrowane. – Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa zbiór danych osobowych i jego przetwarzanie zgłoszone są do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. – Na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz zasad korzystania ze strony internetowej odpowiada Organizator. Dane kontaktowe udostępnione są na stronie internetowej.

XIII RÓŻNE:

Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

Odebranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją całego regulaminu. Numer startowy z wbudowanym chipem jest własnością zawodnika.

Dojazd do Trzemeszna oraz koszty wyżywienia uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

Sekretariat Biegu mieści się na Stadionie Miejskim w Trzemesznie i czynny będzie w godz. 7.30 – 9.00. Numery startowe wydawane będą w dniu 3 maja od godz.  7.30 – 9.00  w sekretariacie.

Organizatorzy przewidują zabezpieczenie medyczne na Stadionie w Trzemesznie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: osir-trzemeszno@o2.pl, telefonicznie Edyta Koperska 691 808 908.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Jest to półmaraton z Mogilna do Trzemeszna. Bieg główny odbywa się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, powiatu mogileńskiego i gnieźnieńskiego, ze startem na Rynku w Mogilnie i metą na Stadionie Miejskim w Trzemesznie. Droga asfaltowa.